هنر پارسینه

 

انتشارات هنر پارسینه از سال ۱۳۸۲ با هدف نشر علم و آگاهی بین مردم فهیم ایران زمین شروع به فعالیت نمود.

کتابهای این انتشارات در زمینه های ادبی و فرهنگی میباشد.امیدواریم قطره ای هرچند کوچک در دریای علم و فرهنگ این مرز

و بوم باشیم. روزگار نیک